Bosnje dhe Hercegovinë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Shqiperi, Sllovenia

Si destinacionet e para turistike dhe bizneset në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Maqedoni e Veriut po gjelbërojnë Ballkanin

Katër ngjarje të qëndrueshme turizmi në Trebinje, Tivat, Vevcani dhe Belsh u organizuan nga pesë partnerët e Ballkanit të Gjelbër nga Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Mal i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Sllovenia, nga 30 marsi deri më 6 prill. Roadshow ngriti ndërgjegjësim tek destinacionet, bizneset dhe palët e interesuara mbi tema të turizmit të qëndrueshëm, përfshirë: Pse, Si dhe Kush për qëndrueshmërinë në turizëm – Pse duhet të angazhohen destinacionet dhe bizneset, duke theksuar iniciativat e mira rajonale, mësimet e nxëra, trendet e udhëtimit pas pandemisë dhe shumë të tjera.

Gjithsej, mbi 125 pjesëmarrës nga destinacionet, SME-të dhe ofruesit e shërbimeve individuale morën pjesë në Roadshow gjatë katër ditëve.

Roadshow dhe aktivitetet e tjera të Ballkanit të Gjelbër mbështeten nga Projekti i Zhvillimit Ekonomik, Qeverisja dhe Rritja e Bizneseve i USAID (EDGE).

 

THEKSOHET NË NIVELIN RAJONAL

 

Trebinje, BiH

Dita e parë e BG Roadshow u kushtua qëndrueshmërisë dhe kuptimit të saj në turizëm. Për herë të parë, institucionet publike, bizneset dhe krijuesit e politikave patën mundësi të diskutonin dhe të merrnin hapa fillestarë drejt një strategjie të përbashkët për një të ardhme të qëndrueshme të turizmit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Pjesëmarrësit u mirëpritën dhe frymëzuan nga Z. Albert Salman, themelues dhe President i Green Destinations, i cili ofroi një kornizë për përparimin e qëndrueshmërisë në turizmin e rajonit. Trebinje, si destinacioni i parë i Bosnjës dhe Hercegovinës që mori njohjen e Green Destinations, ndau përvojën dhe mësimet e nxëna me audiencën. Gjatë ditës, pesë destinacione të reja (Bosanska Krupa, Konjic, Parku Kombëtar i Kozarës, Monumenti Natyror i Skakavacit dhe Samac) u regjistruan në Kompeticionin e Rrëfimeve të 100 Praktikave të Mira të Green Destinations për vitin 2023, ndërsa Trebinje u regjistrua për t’u përfshire me programin e Çmimit dhe Certifikimit të Green Destinations. Një sesion i veçantë u kushtua Programit të Good Travel, ndërsa partnerët e Ballkanit të Gjelbër, Green Visions, diskutuan mundësitë për bizneset dhe dhanë informacion të thelluar mbi proceset dhe kërkesat, si dhe përfitimet e certifikimit të Programit të Udhtimit të Mirë. Në fund të një dite të plotë, pjesëmarrësit u përgëzuan me një ngjarje të rrjetëzimit në Herzeg House, një bashkëpunim që promovon dhe shet mallra nga mbi 120 kompani dhe prodhues lokalë. Herzeg House është një nga fituesit e Çmimit të Rrëfimit të 100 Praktikave të Mirë për vitin 2021.

 

Tivat, MNE

Tivat, Mal i Zi, një destinacion që mori vlerësimin e Bronzit të Green Destinations në vitin 2022 për përpjekjet e tij të qëndrueshme të zhvillimit dhe monitorimit, filloi në vitin 2020. Diskutimet u përqendruan në programet e mbështetjes së bashkisë për ringjalljen rurale dhe mënyrën e suksesshme të përdorimit të tyre – pasdite grupi mori njohuri mbi shembuj praktik dhe sfidat në fshatin Gornja Lastva. Danica Banjevic, Drejtoreshë e Organizatës së Turizmit të Tivatit, ndau disa shifra kyçe interesante, tregues të një fluksi më të madh të vizitorëve dhe qëndrimeve në sezonin para dhe pas sezonit. Grupi mësoi gjithashtu mbi balancimin e mbrojtjes së natyrës me promovimin dhe menaxhimin e turizmit të përgjegjshëm në Rezervën Natyrore Tivatska Solila, fituese e Çmimit të Rrëfimit të 100 Praktikave të Mirë në kategorinë e Natyrës dhe Ecoturizmit në vitin 2020.

 

Vevcani, NMK

Vevcani, komuna më e vogël e Maqedonisë dhe pjesëmarrësi i parë në Çmimet e Rrëfimit të 100 Praktikave të Mirë të Green Destinations, ishte gazda e përshtatshme e Roadshow të Ballkanit të Gjelbër në Maqedoni të Veriut. Përveç bashkisë së Vevcanit, katër biznese gjithashtu filluan udhëtimin e tyre drejt zhvillimit të qëndrueshëm përmes Programit të Udhtimit të Mirë të Green Destinations.

U mirëpritën nga kryetari i Vevcanit, ngjarja filloi me prezantimin e Ballkanit të Gjelbër dhe Green Destinations, duke i afruar programet pjesëmarrësve dhe duke folur për udhëtimin dhe progresin e Vevcanit. Gjatë pushimit, kënaqemi me një ushqim tradicional shumë të shijshëm të përgatitur nga prodhues lokal. Ky moment u pasua nga një diskutim interaktiv në panel mbi Pse, Kush, Si dhe realitetet në turizmin e qëndrueshëm, me pjesëmarrjen e Jasminka Varnalieva nga USAID-EDGE, Jana Apih nga Good Place, Sllovenia, Natalija Angelova nga MES (Shoqata Ekologjike Maqedonase) dhe Thierry Jourbert nga Green Visions, Bosnja dhe Hercegovina, nën moderimin e Aleksandar Donev nga Mustseedonia. Ky diskutim kontribuoi në një debat të gjallë nga pjesëmarrësit nga sektori privat, destinacionet, donatorët dhe partnerët e Ballkanit të Gjelbër.

 

Belsh, AL

Kjo ndalesë e fundit në Roadshow u shënua nga pjesëmarrja e nivelit të lartë nga Jasminka Varnalieva, Shefe e Projektit të USAID EDGE, mbështetësit financiar kryesor i Roadshow, dhe Albert Salman, themeluesi dhe president i Green Destinations.

Pjesëmarrësit u njohën me temën kryesore të ndërtimit të markës dhe marketingut të qëndrueshëm në fushën e turizmit. Jana Apih nga Good Place, organizata e rëndësishme për krijimin dhe mbështetjen e “Slovenia Green”, prezantoi disa prej praktikave më të mira dhe mësimeve të nxëra nga programi i suksesshëm kombëtar i qëndrueshmërisë së Sllovenisë.

Sesionet e pasdites u përqendruan në partneritetet ndërmjet sektorit publik dhe privat në zhvillimin e turizmit, me një diskutim të gjallë në panel mes Elvis Kotherja nga Elite Travel, Mirtjon Meta nga RisiAlbania, Fetah Elezi nga Inst. i Burimeve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor, Tiranë, Kastriot Beshiri dhe Dritan Kamani.

Dita u mbyll me vizita në Eco Park lokal (https://www.instagram.com/dumrea_ecopark/ )

PËRMBLEDHJEJA E PESË REKOMANDIMEVE nga Road-Show i BALLKANIT të GJELBËR

  1. Ngjarjet e rrjetëzimit të gjelbër me informacion praktik, ndarje përvojash të aplikuara janë të rëndësishme për të angazhuar dhe entuziazmuar më shumë destinacione, biznese, zona të mbrojtura dhe udhëtarë në praktikat dhe shërbimet e turizmit të qëndrueshëm. Kur bëhet mirë, një kombinim i ngjarjeve dhe platformave të komunikimit ka potencial të shumëfishtë për të kontribuar në rritjen e qëndrueshme, diversifikimin, zvogëlimin e varfërisë, ruajtjen e biodiversitetit dhe menaxhimin e burimeve natyrore.
  2. Zonat e mbrojtura luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e qëndrueshmërisë së një destinacioni. Vendosja e mbrojtjes së mjedisit në qendër të çdo destinacioni, veçanërisht kur është ratifikuar me ligj, e vendos destinacionin në avantazh për të angazhuar komunitetet përreth dhe shërbimet qeveritare në menaxhimin e gjatë të destinacionit. Një zonë e mbrojtur, kur menaxhohet mirë, mbron mjedisin, tërheq, informon dhe menaxhon vizitorët, si dhe stimulon krijimin e shërbimeve në komunitetet rreth destinacionit.
  3. Partneritetet Ndërmjet Sektorit Publik dhe Privat janë kyçi për një strategji të qëndrueshme të turizmit në një destinacion, duke angazhuar dhe mbështetur bizneset lokale. Qeveritë mund të marrin pjesë dhe planifikojnë zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë së turizmit në destinacion. Gjatë gjithë rrugës, ndihmojnë bizneset të bëhen më konkurruese dhe të suksesshme pa shfrytëzuar burimet natyrore dhe kulturore nga vendet tona.
  4. Ekipet Gjelbra dhe Koordinatorët e Qëndrueshmërisë së tyre duhet të kenë përshkrim të qartë të detyrave dhe angazhimin nga destinacionet e tyre, pra qeveritë komunale, këshillat parkut, organizatat e zhvillimit dhe organizatat e menaxhimit të destinacioneve. Duke investuar në Ekipin Gjelbër, destinacionet mund të punojnë drejt qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm të gjatë kohore, të cilat kërkojnë përkushtim dhe burime të rëndësishme, si burimet njerëzore, financiare dhe sociale.
  5. Certifikimi i turizmit të qëndrueshëm për bizneset e vogla dhe të mesme është një gur themeli për zhvillimin e destinacioneve dhe produkteve rajonale të qëndrueshme. Sa më shumë sektori i biznesit angazhohet në bërjen e shërbimeve dhe praktikave të menaxhimit të tyre të qëndrueshme, aq më shumë destinacioni është i detyruar të koordinojë aktivitetet e një game të gjerë palësh, si shërbimet ne nivel bashkie apo komune përfshirë planifikimin, menaxhimin e mbeturinave, energjinë dhe ujin, punën, mbrojtjen e mjedisit etj.

 

 

End of story